Старший викладач
  тел.: 454-97-94
 
  4 корп., кабінет 217/1
  Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1974 р. кафедра неорганічної хімії

 

 

Публікації:

 1. Загальна хімія «Розчини»: конспект лекцій навчальної дисципліни «Загальна хімія»  для студентів технічних напрямів підготовки // НТУУ «КПІ» ; уклад. А.В. Підгорний, Т.М. Назарова, Н.А. Гуц -  Київ: НТУУ «КПІ», 2009 - 40 с.
 2. Загальна хімія «Розчини електролітів»: конспект лекцій навчальної дисципліни «Загальна хімія»  для студентів технічних напрямів підготовки // НТУУ «КПІ» ; уклад. А.В. Підгорний, Т.М. Назарова, Н.А. Гуц -  Київ: НТУУ «КПІ», 2009 - 56 с.
 3. NazarovA.N., OsiyukI.N., TiagulskyiS.I., LysenkoV.S., TyagulskyyI.P., TorbinV.N., OmelchukV.V., NazarovaT.M., RebohleL., SkorupaW. Electrical and light-emitting properties of silicon dioxideco-implanted by carbon and silicon ions // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. - 2009. - V.12. - N 1. - P.98-104.
 4. С.А.Гордиенко, А.Н.Назаров, Т.М.Назарова и др. Электрофизические свойства структур на основе карбид-кремниевых плёнок с редкоземельными включениями Тербия. - VII Международная конференция "Аморфные и микрокристаллические полупроводники" - г. Санкт-Петербург, Россия; 28-30 июня 2010, с.
 5. S. Gordienko, A. Nazarov, A. Rusavsky, A. Vasin, N. Rymarenko, V. Stepanov, T. Nazarova, V.P. Bondarenko, K.I. Kholostov,E.B. Chubenko,Influence high - frequency treatment on a-SiC film resistivity SiC/SiO2/Si structures, 6th International SemOI Conference "Nanoscaled Semiconductor-on-Insulator Materials,  Sensors and Devices” 26-30 April, 2010, Kyiv, Ukraine, pp.87-88.
 6. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова, Аналіз якості знань з дисципліни «Загальна хімія» в умовах кредитно-модульної системи організації навчанняю – трудиV-тої Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору», м.Київ, 25-27 листопада 2010, 8 стор.
 7. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова, Забезпечення фундаментальності підготовки в дослідницькому університеті,тезиІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», Київ, 18 – 19 листопада 2010 р
 8. О.В.Кофанова, Т.М.Назарова, Особливості викладання дисципліни «Загальна хімія» для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», тезиІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», Київ, 18 – 19 листопада 2010 р
 9. Загальна хімія. «Будова речовини» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Підгорний, Т. М. Назарова, Н. А. Гуц. - Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 66 с. - Назва з екрана. - Доступ з мережі університету: http://service.library.ntu-kpi.kiev.ua/documents/9-10-168.rar
 10. Загальна хімія. «Основні поняття та закони хімії. Систематика неорганічних сполук»: посібник для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Підгорний, Т. М. Назарова. -  Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 52 с.
 11. S.O. Gordienko, A.N. Nazarov, A.V. Rusavsky, A.V. Vasin, N. Rymarenko, V.G. Stepanov, T.M. Nazarova, V.S. Lysenko, Influence of Hydrogen Plasma Treatment on a-SiC Resistivity of the SiC/SiO2/Si Structures // Advanced Materials Research. – 2011. – V.276. – P.20-24.
 12. NazarovaT.M., LysenkoV.S., NazarovA.N., TomashikV.M., FlandreD.Hydrogen as a source of high-temperature charge instability in silicon-on-insulator structures and field effect transistors // Фізика і хімія твердих тіл.– 2011. – т.12. - №2. – С.322-329
 13. Тягульський С.І., Тягульський І.П., Назаров О.М., Назарова Т.М., Лисенко В.С., Реболе Л., Леман Я., Скорупа В. Температурні залежності електролюмінесценції та захоплення заряду плівок SiO2 , які імпланттовані Ge та Tb // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, м. Ужгород 9-15 жовтня 2011, ст.78-79.
 14. Tiagulskyi S.I., Tyagulskiy I.P., Nazarov А.N, Rymarenko N.L., Nazarova T.M., Lysenko V.S., Rebohle L., Lehmann J., Skorupa W.Electroluminescence thermal dependences for a rare earth implanted SiO2 layers // XII Международнаяконференция «Физикадиэлектриков» (Диэлектрики-2011), г. Санкт-Петербург 23-26 мая 2011, С. 78-81.
 15. Підгорний А.В., Назарова Т.М. Міждисциплінарні зв’язки та якість освіти у підготовці кваліфікованих спеціалістів у дослідницькому університеті //VІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору», м. Київ, 24-26 листопада 2011, - Додаток 3 до №3. – Т. ІІ(27). - стор.353-358.
 16. Tiagulskyi S.I., Tyagulskiy I.P., Nazarov А.N., Nazarova T.M., Rymarenko N.L., Lysenko V.S., Rebohle L., Lehmann J., Skorupa W. Thermal effect on electroluminescence quenching in SiO2 with Ge and ReOX nanoclusters // ECS Transactions.- 2012. – V.45.- N5.- P.161-166.
 17. ТягульськийС.І., ТягульськийІ.П. НазаровО.М., ЛисенкоВ.С., НазароваТ.М., РеболеЛ. ЛеманЯ., СкорупаВ. ОболонковамодельдлязгасанняелектролюмінесценціївсвітловипромінюючихприладахнаосновіструктурМетал-ОксидКремнію-Кремнійздвоокисомкремніюнасиченимнанокластерами ReOX// XXXII Міжнароднанауково-технічнаконференція «Електронікаінанотехнології», м. Київ, 11-12 квітня 2012, стор.56-57.
 18. Подгорный А.В., Назарова Т.М. Роль фундаментальных дисциплин при подготовке специалистов в техническом университете // V Международная конференция «Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами образования», г. Ижевск, Россия, 20-22 февраля 2012, стр. 455-462.
 19. Загальна хімія. Розчини: Навчальний посібник для  студентів технічних напрямів підготовки підготовки денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Підгорний, Т. М. Назарова. -  Київ : НТУУ «КПІ», 2012. - 100 с.
 20. Cвідоцтво авторського права №47969 Науковий твір «Carbon-richnanostructurateda-SiCforcoldemitters», Автори: Назаров О.М., Назарова Т.М., Литвин П.М., Стадник О.А., Гоменюк Ю.В., Русавський А.В., Васін А.В., Лисенко В.С., Локшин М.М. Дата реєстрації - 22.02.2013.
 21. Навчальний посібник з грифом університету: А.В.Підгорний, Т.М.Назарова.- Електронне навчальне видання “Хімія. Електрохімічні процеси” Навчальний посібник для  студентів технічних напрямів підготовки денної форми навчання ” -67 c. українською мовою; протокол метод. ради № 11; дата 11.06.2013.
 22. Навчальний посібник з грифом університету: А.В.Підгорний, Т.М.Назарова, Н.А.Гуц, О.В. Іванюк - Електронне навчальне видання “Хімія. Лабораторний практікум для студентів технічних напрямів підготовки”, Навчальний посібник для  студентів технічних напрямів підготовки денної форми навчання” -64 c. українською мовою; протокол метод. ради № 2; дата 24.10.2013.
 23. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова. - Вища освіта України. –Дод.1 до вип.27, том IV(37), - 2013.- Методичні підходи до формування якісних фундаментальних хімічних знань для забезпечення професійних компетенцій. -Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.- С.- 383-388.
 24. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова. – Роль хімічних знань у формуванні інноваційної діяльності випускників дослідницького університету- Видавництво ПГА. – Запоріжжя, –том2, 2013.-“ Перспективні напрямки української науки”.- С. 15-17.
 25. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова. –Підвищення стандартів навчання з фунда-ментальних дисциплін у вищих навчальних закладах - Видавництво ПГА. – Запоріжжя, –том4, 2013.-“ Перспективні напрямки української науки”.- С. 4-8.
 26. S.O. Gordienko, А. N. Nazarov, T. M. Nazarova, P. M. Lytvyn, A. A. Stadnyk, Yu.Yu.Gomaniuk, A.V.Rusavskiy, A.V.Vasin, V. S. Lysenko, Carbon-rich nanostructurated a-SiC for cold emitters, Proceedings of the XXXIII International Scientific Conference ELNANO Kyiv, Ukraine 2013, P.76-79.
 27. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова. –Проблеми та методичні підходи до викладання дисципліни хімія в технічному університеті, Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Вища освіта: проблеми та шляхи забезпечення якості" - Видавництво Політехніка. – Київ, –листопад 2013.- С. 18-22.
 28. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова,Н.А.Гуц, О.В. Іванюк - Електронненавчальневидання “ Хімія. Лабораторний практикум” Навчальний посібник для  студентів технічних напрямів підготовки підготовки денної форми навчання ” -64 c. українською мовою; протокол метод. ради № 2; дата 24.10.2013
 29. A.N. Nazarov, S.O. Gordienko, P.M. Lytvyn, A.A. Stadnik, A.V. Rusavsky, A.V. Vasin, V.G. Stepanov, T.M. Nazarova, V.S. Lysenko Carbon-rich nanostructurated a-SiC on Si heterostructures for field-effect electron emission// Advanced Materials Research.- 2014. – V.854.- P.59-67.
 30. А.В.Підгорний, Т.М.Назарова,- Електронне навчальне видання “ Хімія. Лекційні демонстрації та досліди” Навчально-методичний посібник для викладачів та лекційних асистентів технічних напрямів підготовки підготовки денної форми навчання ” - 57c. українською мовою; протокол метод. ради № 10; дата 10.06.2014
 31. S.I. Tiagulskyi, A.N. Nazarov, S.O. Gordienko, A.V. Vasin, A.V. Rusavsky, T.M. Nazarovа, Yu.V. Gomeniuk, G.V. Rudko, V.S. Lysenko, L. Rebohle, M. Voelskow, W. Skorupa, Y. Koshka, ElectroluminescentpropertiesofTb-dopedcarbon-enrichedsiliconoxide// SemiconductorPhysics, QuantumElectronics & Optoelectronics. - 2014. - V. 17, N 1. - P.34-40.